www.apic-ak.cz


Březen
14
2018

Plán na ukončení rutinního krácení části ocásků u selat a preventivní opatření s tím spojené

V roce 2016 vydala Evropská komise dva dokumenty pro dosažení lepší shody s legislativou v oblasti ochrany prasat:

Doporučení Komise (EU) 2016/336, o uplatňování směrnice Rady 2008/120/ES, kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu prasat, pokud jde o opatření ke snížení potřeby krácení ocasů a pracovní dokument Komise „Commission Staff Working Document on best practices with a view to the prevention of routine tail-docking and the provision of enrichment materials to pigs: SWD(2016) 49 final“.

Společné úsilí Evropské komise a členských států je směrováno:
•    ke zlepšení managementu chovu tak, aby se minimalizoval stres pro prasata,
•    k preventivním opatřením proti okusování ocásků,
•    k omezení a případnému ukončení rutinního krácení ocásků.

Je nezbytné zlepšit provádění směrnice Rady 2008/120/ES, a to prostřednictvím nastavení rizikové analýzy pro každý chov, stanovením kritérií souladu, monitorováním kompetentní autoritou a opatřeními k zajištění souladu. Evropská komise požaduje po členských státech, aby zajistily, že chovatelé budou provádět posuzování rizik u případů okusování ocásků na základě stanovených ukazatelů. Dále mají členské státy stanovit kritéria souladu s legislativními požadavky a zpřístupnit je veřejnosti na internetu (viz Doporučení komise (EU) č. 2016/336) a zajistit soulad, ne pouze kontroly. Na základě těchto požadavků připravila Státní veterinární správa „Akční plán“, s jehož jednotlivými etapami bude odborná veřejnost postupně, podle časových rámců plánu, seznámena.

Od roku 2013 probíhá projekt Farewelldock (www.farewelldock.eu), jehož cílem je ukončení rutinního krácení ocásků a prevence vzájemného okusování prasat, spolu
s odhadem relativních škod spojených s krácením/okusováním ocásků a posuzováním efektivity preventivních opatření. Do jednotlivých projektů jsou zapojeni producenti, obchodníci, NNO, vlády. Projekt vzešel z doporučení, aby každý chovatel prasat prováděl analýzu rizika okusování ocásků v chovu. Je zřejmé, že okusování ocasu se může projevit čas od času u všech typů ustájení, na roštových i pevných podlahách, bez ohledu na to, zda jsou stlány. Krácení ocasu však není nezbytná prevence potíží, ale může snížit jejich výskyt. Doporučená opatření by potřebu zákroku měla minimalizovat.

Doporučená preventivní opatření ke zlepšení produktivity a dobrých životních podmínek prasat s cílem snížit prevalenci krácených ocásků:

•    Udržování minimální úrovně větrání za všech okolností,
•    eliminace vysoké rychlosti vzduchu na úrovni prasat (průvan),
•    udržování prasat v tepelně neutrální zóně,
•    zlepšení přístupnost krmení a vody pro všechna prasata,
•    zajištění správného dietního složení pro konkrétní věkovou kategorii prasat,
•    zajištění dostačujícího obsahu vlákniny a struktury krmiva,
•    zajištění stálých skupin prasat,
•    odstranění obtěžujících prasat ze skupiny,
•    snížení intenzity chovu v dlouhých obdélníkových kotcích,
•    obohacení prostředí,
•    eliminace parazity, a to jak vnitřní a vnější,
•    kontrola zdravotního stavu,
•    poskytnutí minerálního lizu,
•    okamžitá léčba poraněných prasat.

 

Zveřejněno na webu MZe dne 5.3.2018


zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »


hodnotit známkou:
 hodnot známkou 1  hodnot známkou 2  hodnot známkou 3  hodnot známkou 4  hodnot známkou 5

článek hodnocen: 6x výsledná známka: 2.42

článek zobrazen: 597 lidem