www.apic-ak.cz


Březen
17
2017

Usnesení XXV. sněmu Agrární komory České republiky konaného dne 16. března 2017 v Olomouci

V Olomouci dne 16. března 2017

Sněm svolalo představenstvo Agrární komory České republiky podle §13 odstavce 7 zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v platném znění.

Komora sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství všech forem vlastnictví a způsobů podnikání.

Členové Agrární komory České republiky obhospodařují téměř 1,7 milionů hektarů zemědělské půdy.

Počet členů organizovaných prostřednictvím 58 okresních, 2 regionálních a 12 krajských komor je 2 761, zemědělských organizací je 2 367. Z toho je 1 211 soukromě hospodařících rolníků.

V počtu členů se neuvádí členstvo třiceti dva členských svazů, sdružení a unií, kde se členství jednotlivých podnikatelů někdy vzájemně překrývá.

Sněmu se zúčastnilo 124 (ze 130) delegátů všeobecné sněmovny, to je 95,4 % a 64 (ze 67) delegátů sněmovny společenstev, to je 95,5 % z pozvaných s hlasem rozhodujícím a 113 hostů.

XXV. sněm Agrární komory České republiky:


1. konstatuje, že v uplynulém volebním období

se podařilo prosadit zejména:

přetrvávaly negativní vlivy, které oslabují konkurenceschopnost českého zemědělství:


2. žádá:

2.1. Poslaneckou sněmovnu a Senát Parlamentu České republiky, aby dokončily schválení novel veterinárního zákona a zákona o rostlinolékařské péči a přijmuly zákon  o prodeji zemědělské půdy do konce tohoto volebního období.

2.2. Vládu České republiky, aby se zabývala konkurenceschopností českého zemědělství i potravinářství:

2.3. ministra zemědělství České republiky, aby podpořil realizaci priorit Agrární komory České republiky:

 

I. Priority na evropské úrovni
- Prosazovat národní zájmy České republiky v rámci vyjednávání o reformě Společné zemědělské politiky po roce 2020.

 

II. Priority na národní úrovni

1. Zvýšit kofinancování investičních programů PRV z národních zdrojů, a to až na 50 %.
2. Prosadit schválení zákona o prodeji zemědělské půdy k omezení spekulativních nákupů.
3. Důsledně kontrolovat dodržování zákona o významné tržní síle. Zvýšit podíl českých potravin v tuzemském maloobchodu na minimálně 75 %.
4. Ustavit tzv. Marketingový fond na propagaci tuzemské zemědělské a potravinářské produkce.
5. Podpořit vznik Fondu těžkopojistitelných rizik za rovných podmínek pro zúčastněné subjekty.
6. Rozšířit na zemědělských odborných školách výuku odborných předmětů a posílit rozsah praxe.
7. Navýšit finanční alokaci pro PGRLF na nejméně 2 miliardy ročně.


2.4. ministra životního prostředí České republiky, aby dořešil kompenzace újmy systému hospodaření v pásmech hygienické ochrany vod.

                                                                    

x x x

 

AK ČR je připravena k plné součinnosti s Parlamentem, vládou, Ministerstvem zemědělství České republiky, Ministerstvem životního prostředí České republiky a dalšími orgány při zajištění těchto požadavků.

3. schvaluje:
3.1. Výroční zprávu za uplynulé volební období 2014–2016, včetně přehledu o plnění usnesení XXIV. Sněmu Agrární komory České republiky
3.2. účetní závěrku za rok 2016 a plán příjmů a výdajů na rok 2017
3.3. zprávu a stanovisko dozorčí rady Agrární komory České republiky k účetní závěrce za rok 2016
3.4. výsledky voleb do orgánů komory – viz příloha
3.5. zvýšení členských příspěvků pro AK ČR od 1. 1. 2018

4. ukládá:

4.1. představenstvu Agrární komory České republiky

4.2. krajským, regionálním a okresním agrárním komorám a členským společenstvům:

4.3. členské základně:

4.4. viceprezidentům ve funkci předsedů sněmoven v souladu s článkem 4, odstavec 1 příspěvkového řádu rozpracovat členské příspěvky na jednotlivé sněmovny a jednotlivé členské organizace.

 

Příloha - výsledky voleb

 byli zvoleni:
 prezident – Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc.
 viceprezident a předseda sněmovny všeobecné, Ing. Josef Kubiš
 viceprezident a předseda sněmovny společenstev, Ing. Bohumil Belada
 viceprezident za sněmovnu všeobecnou Ing. Václav Hlaváček, CSc.
 viceprezident za sněmovnu všeobecnou Ing. Leoš Říha
 viceprezident za sněmovnu společenstev RNDr. Vladimír Veselý
 viceprezident za sněmovnu společenstev Ing. Martin Pýcha
 členové představenstva

za sněmovnu všeobecnou
 Blažek Josef, ing. 
 Brandl Pavel, ing. 
 Dosoudil Vladimír, ing. 
 Erlebach Robert, ing. 
 Hlaváček Václav, ing. CSc. 
 Juroš Lumír, ing. 
 Kaněra Václav, ing. 
 Kubiš Josef, ing. 
 Neudörfl Jiří, ing. 
 Novák Miroslav 
 Říha Leoš, ing. 
 Šíma Jaroslav, ing. 
 Šnejdrla Jindřich, ing. 
 Vojtěch Jaroslav, ing. 
za sněmovnu společenstev
 Belada Bohumil, ing. 
 Drs Miroslav 
 Horák Karel, ing. 
 Ludvík Martin, ing. 
 Luka Josef, ing. 
 Mikoláš Jaroslav, ing. 
 Milek Jiří, ing. 
 Pýcha Martin, ing. 
 Studený Stanislav, ing. 
 Šašek Otakar, ing. 
 Toman Miroslav, ing. 
 Veselý Vladimír, RNDr. 
 Volf Martin, ing. 
 Zelenka Jiří, ing. 

 

 členové dozorčí rady

Veselý Pavel, ing.
Kubiska Zdeněk, ing.
Severin Božik, ing.
Hájíček Vladislav, ing.
Měsícová Milada, ing.
Mlateček Josef, ing.
Horák Jiří, ing.
Částka Zdeněk, ing.
Chalupný Karel, ing.
Buňka Miloš, ing.
Musil Zdeněk, ing.

Dozorčí rada na 1. schůzi zvolila svého předsedu  - Veselý Pavel, ing.


zdroj: Agrární komora České republiky »


hodnotit známkou:
 hodnot známkou 1  hodnot známkou 2  hodnot známkou 3  hodnot známkou 4  hodnot známkou 5

článek hodnocen: 1x výsledná známka: 1.98

článek zobrazen: 1400 lidem