Komerční banka, a.s.Národní soustava kvalifikací
Proč se registrovat?

Monitoring sucha Agrární komora ČR na Facebooku

KONSORCIUM

AK ČR - Agrární komora České republiky

- Agrární komora České republiky (AK ČR) byla zřízena zákonem. Sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství, prosazuje a obhajuje zájmy svých členů, poskytuje poradenství a informační služby na celém území ČR. AK ČR od roku 1993 pomáhá zachovat tradiční kvalitu českého zemědělství. AKČR svým jednáním pomáhá rozvoji zemědělství a venkova České republiky.

Kalendář akcí

«Březen 2019 »
č.t.PoÚtStČt SoNe
9.     123
10. 45678910
11. 11121314151617
12. 18192021222324
13. 25262728293031
14 ukázka zápisu akce AK
 
14 ukázka zápisu akce škol
 
14 takto označený den
se konají akce AK i akce škol
legenda

Dnešní akce:
Dnes se koná 1 akce. přehled konaných akcí naleznete zde ›

Dnešní akce škol:

Kurzovní lístek

20. 03. 2019

EuroEuro25,600
DolarDolar22,537
LibraLibra29,926
zdroj: www.cnb.cz

anketa
Hodnotíme aktuální dění…

Agrární komora připravila pro Českou televizi 13ti dílný cyklus o našem zemědělství, který se vysílá od 5.11. do 17.12., vždy v pondělí a ve čtvrtek. Seriál

Sleduji 65%
Nesleduji 35%

počet hlasů celkem: 1040


Květen
21
2015

Odpovědi na nejčastěji kladené otázky v oblasti dotací nestátním neziskovým organizacím

Otázky a odpovědi (FAQ)

20.5.2015 - Zjistěte odpovědi na nejčastěji kladené otázky v oblasti dotací nestátním neziskovým organizacím.

OBECNÉ DOTAZY

Q Projekt byl vybrán k financování, je nutné dodat nějaké další podklady (např. smlouva) nebo vyúčtujeme náklady na projekt a tyto nám budou poskytnuty?

A V souladu se zveřejněnými podmínkami výběrového řízení nebudou s úspěšnými žadateli uzavírány smlouvy o dlouhodobé spolupráci ani memoranda o dlouhodobé spolupráci ve smyslu Zásad Ministerstva zemědělství pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím. Dotace bude poskytnuta na základě rozhodnutío poskytnutí dotace vydaného MZe.

Q Je na prezenční listiny, vzdělávací materiály a další materiály nějaký povinný logolink, jako třeba u projektů PRV?

A Dotace nestátním neziskovým organizacím jsou poskytovány na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace. V rozhodnutí jsou uvedeny i podmínky poskytnutí dotace. Detailní podmínky pro vzhled a úpravu prezenčních listin, vzdělávacích materiálů a podobně stanoveny nejsou.

Q Jakým způsobem bude probíhat kontrola projektů?

A Kontrola poskytnutých dotací probíhá v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. Po realizaci projektu má příjemce dotace povinnost vyhotovit a předložit podklady
pro finanční vypořádání dotace dle vyhlášky č. 52/2008 Sb. a formulář " Vyúčtování projektu dotovaného Ministerstvem zemědělství", který je přiložen v příloze k rozhodnutí.

Q Může pro rok 2015 nestátní nezisková organizace v rámci programu zájmová a další volnočasová činnost pro děti a mládež žádat o dotaci na opravu sociálních zařízení, šaten, sálu, tělocvičny? Bude opět pro rok 2016 vyhlášen uvedený program?

A Výběrové řízení na dotace nestátním neziskovým organizacím bylo již pro rok 2015 ukončeno. Pro rok 2016 doposud nebyly stanoveny konkrétní pravidla pro poskytování dotací. Obecně však lze konstatovat, že podpora je poskytována na projekty, které spadají do Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím a zároveň spadají do působnosti Ministerstva zemědělství.

Q Určilo Ministerstvo zemědělství vlastní pravidla, která upřesňují výběrová řízení realizovaná nestátními neziskovými organizacemi?

A Nestátní nezisková organizace je při realizaci projektu povinna řídit se podmínkami stanovenými v rozhodnutí o poskytnutí dotace a Zásadami Ministerstva zemědělství pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím čj. 64902/2014-MZE-13212. Nestátní nezisková organizace musí postupovat dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pokud použije prostředky státního rozpočtu k úhradě zakázky, která je veřejnou zakázkou podle § 7 výše uvedeného zákona. Pro případnou kontrolu musí nestátní nezisková organizace doložit postup výběru dodavatele u zakázek zadávaných dle uvedeného zákona i zakázek malého rozsahu. Specifická pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ministerstvo zemědělství nestanovilo.
ROZPOČET PROJEKTU

Q Jakou výši celkových nákladů musí nestátní nezisková organizace vynaložit v případě, že nebyla poskytnuta dotace v požadované výši?

A V případě, že nestátní neziskové organizaci nebyla přiznána požadovaná výše dotace, byla adekvátně snížena i hodnota celkových nákladů projektu uvedená v rozhodnutí o poskytnutí dotace. Hodnotu celkových nákladů projektu stanovenou v rozhodnutí musí nestátní nezisková organizace dodržet.

Q Musí být projekt realizován v celém rozsahu v případě, že nebyla poskytnuta dotace v požadované výši?

A Odstavec č. 10 části „Další ustanovení“ rozhodnutí o poskytnutí dotace stanovuje příjemci povinnost zohlednit strukturu výdajů rozpočtu projektu, který je uveden v příloze č. 2 tohoto rozhodnutí. Příjemce tedy musí realizovat projekt v takovém rozsahu, který bude odpovídat krácení dotace a nejlépe přispěje k naplnění stanoveného cíle dotace.

Q Je nutné upravit rozpočet projektu v případě, že nebyla poskytnuta dotace v požadované výši?

A Rozpočet projektu není nutné upravovat. Odstavec č. 10 části „Další ustanovení“ rozhodnutí o poskytnutí dotace stanovuje příjemci povinnost zohlednit strukturu výdajů rozpočtu projektu předloženého v rámci výběrového řízení.

Q Znamená zohlednění struktury výdajů nutnost zachovat poměr rozložení nákladů do rozpočtových kapitol (osobní náklady, služby, materiál) nebo rozložení nákladů do rozpočtových položek (např. sadovnické nářadí, včelí úly apod.).

A Při realizaci kráceného projektu je vždy nutné realizovat ty části projektu, které nejlépe přispějí ke splnění stanoveného cíle projektu. Nestátní nezisková organizace je povinna přiměřeně snížit hlavní výdajové skupiny (materiál, opravy a udržování, nájemné, propagace, poradenské služby, služby ostatní, ostatní provozní náklady, osobní náklady). Určení dílčích položek (např. sadovnické nářadí, včelí úly apod.) je v kompetenci neziskové organizace.

Q Je možné v podrobném rozpočtu projektu změnit dohodu o pracovní činnosti na dohodu o provedení práce?  

A Změny v rozhodnutí a projektu mohou být realizovány pouze na základě řádně odůvodněné a Ministerstvem zemědělství schválené žádosti.


ZPŮSOBILÉ A NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Q Je možné z poskytnuté dotace hradit náklady realizované před vydáním rozhodnutí?

A Dotaci lze použít na úhradu nákladů, které Ministerstvo zemědělství uvedlo v rozhodnutí o poskytnutí dotace a které prokazatelně vznikly od 1. ledna do 31. prosince 2015. Dotaci lze použít i na úhradu výdajů, které byly uskutečněny před datem vydání rozhodnutí a které prokazatelně souvisí s účelem dotace vymezeným v rozhodnutí.

Q Je možné náklady za nájem a energie hradit jako přefakturaci nákladů od hlavního nájemce?

A Rozhodnutí o poskytnutí dotace ukládá nestátní neziskové organizaci vést řádné a oddělené sledování přijatých a použitých dotací v účetnictví, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Případná faktura za energie musí být správně zaúčtována v návaznosti na prováděcí právní předpisy k zákonu o účetnictví.

Q Je možné, aby lektor fakturoval nestátní neziskové organizaci náklady za kompletní seminář, tj. fakturace za lektorné, občerstvení pro účastníky, nájem výukové místnosti a výukové materiály?

A Při realizaci projektu je nestátní nezisková organizace vázána zejména podmínkami stanovenými v rozhodnutí. Musí dodržet strukturu rozpočtu a faktury musí zaúčtovat v souladu s účetními předpisy a postupy. Volba dodavatele je, při respektování povinnosti postupovat v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, na nestátní neziskové organizaci.

hodnotit známkou:
 hodnot známkou 1  hodnot známkou 2  hodnot známkou 3  hodnot známkou 4  hodnot známkou 5

článek hodnocen: 1x výsledná známka: 2.28

článek zobrazen: 675 lidem

Aktuality
Zprávy
Komodity
Vzdělávání
Dotace
Legislativa
Inzerce
Home
Proč se registrovat
Mapa serveru
Kontakty

Ochrana osobních údajů
Agrární komora ČR
Počernická 96
108 00 Praha 10 – Malešice
Agrární komora ČR
Blanická 3
779 00 Olomouc

www.apic-ak.cz   www.agrocr.cz


Agrární komora ČR (AKČR) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Creative Commons License Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory ČR je možné pouze s uvedením zdroje.

Agrární komora České republiky - AKČR - Copyright © 2005-2012
code WRS vyroba-www.cz